Halihazır Harita

Halihazır Harita Nedir?

Halihazır harita; haritası yapılacak alan içinde kalan yerin mevcut durumunu yani insan eli ile yapılmış her türlü objenin (yollar,binalar,enerji nakil hatları vb.) veya gözle görülebilen dere, tepe, nehir gibi doğal; her türlü yapı ve tesis, kanal gibi suni unsurları gösteren haritalardır.

Halihazır Harita Niçin Düzenlenir?

Halihazır haritalar imar planlarının hazırlanmasına esas teşkil ederler. Örnek olarak, imar uygulaması yapılacak bir bölge ise zemindeki mevcut binaların korunması, kesin sınır içeren yerlerin belirlenmesi gibi nedenlerden dolayı yapılması zorunludur. Diğer bir ifadeyle, kentsel dönüşüm için programlanan bir projede parsel ve malik sayıları çok olan bölgelerde kimin ne kadar yer kullandığını, yola göre konumlarını detaylı öğrenmek için halihazır harita üretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerle alakalı proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi için Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar da Halihazır Harita olarak adlandırılır.

Şehir Plancıları çalışmalarını planı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlaarının, derelerin, tepelerin vb. konumlarını gösteren ölçekli haritalar üzerinde yaparlar. İmar Planlarında belirtilen esaslardan; konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar Halihazır Haritalar olmadan tamamlanması mümkün olamamaktadır. Halihazır Harita’da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan her veri gösterilir. Halihazır Haritalar; ” 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Ayrıca hâlihazır haritama kullanım önemi yapısı gereği hassas ölçüm gerektiren haritalardır. Hâlihazır ölçüm sonucunda, alınan koordinat ve kot yani yükseklik değerleri esas alınarak; baraj, tesis ve benzeri yapılar inşa edilmekte ve bu verilere göre dizayn edilmektedir. GES (Güneş Enerji sistemleri), RES (Rüzgar Enerji Sistemleri), HES işlemleri, kamulaştırma, imar planı, plansız alanlarda yapılaşma ve bir çok iş kolu için öncelikle olmazsa olmaz altlık haritalardır.

Halihazır Harita Çizim işlemleriniz ile ilgili iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.

Halihazır Harita