Temel Vizesi, Subasman Vizesi, Fenni Mesuliyet İşlemi

Fenni Mesul Nedir?

Fenni mesul olarak uzmanlık alanlarına göre mimar ve mühendislerin yapının, tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, kanunlara, ilgili diğer mevzuatlara, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa edilip edilmediğini denetlemekle görevli kişilerdir.


Harita Mühendisleri ve Fenni Mesuliyet İşlemi

Harita Mühendisi Fenni Mesuller yapının temel ve subasman kotuna kadar duşey ve yatay konumda dogru yerlestirildiğinin kontrollerini yapmakla mukellef olan kişilerdir.


Temel Vizesi Nedir?

Ruhsatlı yapının temel betonu dökülmeden önce inşaat hafriyatı, temel demir montajı yapıldıktan, çevre ve arsa emniyeti sağlandıktan sonra idareye yazılı olarak yapılan başvuruyla beraber yapının temelinin yapı aplikasyon projesine göre doğru aplike edilip edilmediği projedeki yüksekliklere uyulup uyulmadığının kontrolleri yapılır. Yapılan kontroller tutanakla belirlenerek, uygun ise veya uygun duruma getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme izni verilir. Temel kontrolü yapılıp vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. İki yıl içinde temel vizesi yapılmadığı takdirde, ruhsat hükümsüz kalır.


Subasman Vizesi Nedir?

Temel vizesi yapılarak inşaata devam etme izni almış olan yapılar daha sonra subasman kotu seviyesine geldiklerinde temel vizesi işleminde olduğu gibi idareye yazılı başvuru yapılır. Subasman yükseklik seviyesinin proje yükseklikliği ile uyumunun kontrolü yapıldıktan sonra uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir. Uygun olmayan imalatlar düzeltilmeden inşaatın devamına izin verilmez. Su basman vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez.


Temel Vizesi, Subasman Vizesi, Fenni Mesuliyet

Temel Vizesi, Subasman Vizesi, Fenni Mesuliyet