Ayırma (İfraz) - Birleştirme

Ayırma (İfraz-Bölme) ve Birleştirme

Ayırma işlemi, tapuda kayıtlı olan taşınmazın iki ya da daha fazla parçalara ayrılmasıdır. Diğer adı ifraz olan bu işlemin imar yönetmeliğine uygunluğu işlem yapılan parselin bulunduğu konuma göre belediye veya il özel idaresi kurulu kararına bağlanır. Sonrasında yeniden oluşturulan her bir bölümün farklı parsel numarasıyla farklı bir kütük sayfasına kaydı yapılır. Birleştirme işlemi ise birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesidir.

Parsel Ayırma İfraz İşlemi

Parsel Ayırma İşlemlerinin Detayları

İfraz İşleminin gerçekleşmesi imar planı bulunan alanlar içerisinde olup olmamasına göre farklılık gösterebilir. Eğer parsel imar planı bulunan alanlar içerisinde ise İfraz işleminin gerçekleşmesi; Yola cephesi olması durumu,parselin büyüklüğü, genişliği ve derinliği gibi kriterlere bağlıdır. İmar planı dışında bulunan alanlarda ise ifraz işlemi için "Plansız alanlarda imar yönetmeliği" esas alınır.

Ayırma İşlem Aşamaları, Mali Yönü ve Süresi?

Ayırma işlemi için serbest harita mühendisleri tarafından hazırlanan dosya ile mücavir alan içinde ise belediye encümeni, mücavir alan dışındaysa il özel idaresinden karar alınmalıdır ve haritaların kontrolünün yapılması için mühendisler aracılığıyla kadastro müdürlüklerine hazırlanan tescil dosyası ile başvurular yapılır. Kadastro kontrollerinin ardından dosya sistem üzerinden ilgili Tapu müdürlüğüne geçer. Son aşama ise tescil işleminin gerçekleşmesi için tüm hissedarların veya vekalet sahiplerinin tapuya gidip imza vermesidir.


Ayırma işleminde serbest harita mühendisliği bürosunun alacağı işlem ücreti dışında ilgili kurumlara ödenecek 3 adet harç ücreti vardır. Belediye harcı, kadastro harcı ve son olarak tapu harcı...


Ayırma işleminin süresi yapıldığı ilçeye göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak 2-4 hafta içerisinde işlem sonuçlanmaktadır.


Son Notlar:
Ayırma işleminde tüm hissedarlar eğer vekaletname ile işlem yapılmayacaksa tapuya gidip imza vermek zorundadır. Vekaletname ile işlem yapılacaksa vekaletname içerisinde il, ilçe, mahalle, ada ve parsel belirtmesiyle birlikte mutlaka "tapu müdürlüklerinde ayırma (ifraz) işlemi yaptırmaya" ibareleri geçmesi gerekmektedir.


Samsun ilinde bulunan parselinizin yürürlükte bulunan imar mevzuatlarına ve ilgili belediyesindeki plan notlarına uygunluğu çerçevesinde bölünebilirliğinin kontrolü için detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Parsel Birleştirme

Parsel Ayırma İşlemi