Yola Terk - Yoldan İhdas

Yola Terk Nedir?

Yola Terk işlemi bedelli veya bedelsiz olarak, taşınmazın bütününün ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak kamu yararına yani yol, yeşil alan, park vs. gibi kullanım alanlarına bırakılması işlemidir.


Yola terk işlemi nasıl yapılır?

İmar Kanunu söz konusu olduğunda imar yapılan alanda yola terk işlemleri yapılabiliyor. İmar planı ile kadastro planı arasında bazı durumlarda farklar söz konusu olabiliyor. Şekil olarak farklılık söz konusu olduğunda imar planları göz önüne alınıyor. Bu aşamada imar planı içerisinde yer alan kadastro parselinin bir kısmı dışarıda bırakılabiliyor. Yani yola terk işlemleri yapılabiliyor.


İşlem için serbest harita mühendisi yani tarafımızdan düzenlenmiş dosya ile işleme konu ilçe belediyesine başvuru yapılarak Belediye Encümen kararı alınması gerekiyor. Encümen Kararı ve gerekli evraklar alındıktan sonra tarafımızdan hazırlanan dosya ile Kadastro Müdürlüğüne tescil dosyası hazırlanıyor ve kontrollerin ardından tapuya geçen işlem tapu sahibinin bizzat veya vekalet sahibinin imzasıyla birlikte tescil işlemi gerçekleşmiş oluyor.


Yoldan İhdas Nedir?

İhdas işlemi, parsel ayırma işleminde olduğu gibi tescile tabi bir uygulamadır.İmar planı uygulaması esnasında kapanan yol nedeniyle meydana gelen taşınmaz malın tescili yoldan ihdas haritaları ile yapılır. İhdas edilen kısma bulunduğu adanın son parsel numarası verilir.


Diğer bir ifadeyle ihdas (satın alma) veya yoldan ihdas; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16'ncı maddeleri gereğince – bir kısmının yol,Park veya Yeşil alanın parselle birleştirilerek yeni parselin oluşturulması ve satın alınan kısmın yüzölçümüne eklenerek tapu kütüğüne işlenmesi işlemidir. Bu işlem harita mühendisliği hizmetleri kapsamında büromuz tarafından ilgili belediyece işlemleri yapılarak sizlere teslim edilir.

Yola Terk - Yoldan İhdas